C C C C A+ A A- X

Правна рамка за медиацията

КАКВО Е МЕДИАЦИЯТА?

Доброволна, неформална и поверителна процедура за решаване на спорове извън съда, при която трето неутрално лице- МЕДИАТОР подпомага спорещите сами и по своя воля да постигнат взаимно приемливо споразумение.
Нова култура на общуване, основана на взаимното разбиране, зачитане на правата и интересите и запазване на отношенията.
Процедура, улесняваща защитата на човешките права и достъпа до правосъдие.
Според българския Закон за медиацията, медиация може да се проведе по „граждански, търговски, трудови, семейни и административни спорове, свързани с права на потребители, и други спорове между физически и/или юридически лица..., както и в случаите предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс“ чл.3, ал.1 и 2. И не се провежда „ако закон или друг нормативен акт предвижда друг ред за сключване на споразумение.“, чл.3, ал.3.
Процедурата е бърза, а таксите за нея са многократно по-ниски от съдебните.

 

 

 ПРАВНА РАМКА

1. Закон за медиацията, (ДВ бр. 110/2004 изм. ДВ бр.86/ 24.10.2006, доп.бр.9/28.01.2011г, изм.и доп.бр.27/01.04.2011)

2. Граждански процесуален кодекст, обнародван на 20.07.2007 г.( ДВ. бр.27/2007 г.) в сила от 1.03.2008 г.

3. Процедурни и етични правила за поведение на медиатора, одобрени със Заповед No.ЛС-04-364/17.06.2005 на Министъра на правосъдието, издадена на осн.§ 1 ПЗР на ЗМ

 4. Наредба № 2/15.03.2007 за условията и реда за одобряване на организациите, които обучават медиатори;за изискванията за обучение на медиатори; за реда за вписване и отписване и заличаване на медиатори от Единния регистър на медиаторите и за процедурните и етични правила за поведение на медиатора

5. Правила за осъществяване на контрол за спазване на изискванията за обучение на медиатори и за реда за извършване на проверки на организациите по чл.2 от Наредба № 2/15.03.2007г, одобрени със Заповед 20-04-1892/02.11.2012г на Министъра на правосъдието


Европейски кодекс за поведение за медиаторите


ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕМ МЕДИАЦИЯТА?


Чрез нея споровете се решават бързо, евтино и ефективно.
Дава свобода сами да намерите истинския си интерес и да определите собствените си приоритети.
Не замества съда, а предлага още една възможност за защита на вашите права.
Гарантира тайната на споделената информация.
Провежда се в неформална обстановка и в удобно за вас самите време.
Възстановява и запазва отношенията между спорещите.


МЕДИАЦИЯТА Е ЕФЕКТИВНА ПРИ:


при спорове в етажната собственост,
при търговски спорове – по повод сключването или изпълнението на търговски сделки, или между съдружници,
при договорни спорове – напр. при договори за продажба, доставка, наем, заем, изработка, различни видове услуги,
при спорове за недвижими имоти - при продажба, в случаи на съсобственост,
при спорове при строителство – по повод забава или спор за качеството на изпълнението на строителството,
при семейни спорове – за уреждане на отношенията във връзка с развод или продължаване на брака, отношенията между родителите и децата при развод и имуществените отношения между съпрузите
при спорове между наследници,
при трудове спорове,
при потребителски спорове,
при спорове във връзка със застрахователни обезщетения,
при непозволено увреждане – за договаряне на обезщетение за пострадалия,
при спорове за интелектуална собственост.


МЕДИАТОРЪТ:


Ръководи процедурата по медиация безпристрастно и неутрално, улеснява общуването между страните.
Трансформира противопоставянето в сътрудничество за разрешаване на спора.
Не е съдия, арбитър или адвокат на страните.
Не решава спора.
Не дава правни, психологически или други професионални съвети.
Е преминал през специализирано обучение за водене на процедури по медиация.
Подлежи на контрол от страна на Министъра на правосъдието за спазване на закона и процедурните и етичните правила за поведение на медиатора.


ЕДИНЕН РЕГИСТЪР НА МЕДИАТОРИТE


СПИСЪК НА МЕДИАТОРИТЕ КЪМ ЦЕНТЪР ПО МЕДИАЦИЯ
В ОКРЪЖЕН СЪД –БУРГАС И РАЙОНЕН СЪД – БУРГАС


 

 КОНТАКТИ:


ЦЕНТЪР ПО МЕДИАЦИЯ
Окръжен съд – Бургас и Районен съд – Бургас

Гр. Бургас
Ул.“Александровска № 101,етаж 1, стая № 105

Координатори:
Ани Цветанова – Съдебен секретар в Окръжен съд – Бургас , етаж 2, стая №49, тел: 056 879 462
Христина Димова – Завеждащ служба“ Гражданско деловодство“ в Районен съд – ¬Бургас,
етаж 3, стая 20, тел: 056 878 863

Ако желаете, може да изпратите запитване и по електронна поща на адрес:
За Окръжен съд – Бургас: judge@os-burgas.org
За Районен съд – Бургас: rsyd_burgas@abv.bg

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация